Handelsbetingelser

Forretningsbetingelser gælder for alle transportopgaver, som   
AMECA Transport ApS
Bøgekildevej 10G
8361 Hasselager
CVR 39389584
udfører for kunden, idet omfang de ikke konkret er fraveget ved anden aftale. Vores forretningsbestemmelser gældende førsteprioritet og derefter NSAB2000. 
 
Opdraget 
AMECA opdrag omfatter transport af varer og defineres i samarbejde med kunden omkring de enkelte opgaver. 
 
Instrukser 
AMECA agerer som hovedregel på grundlag af og i overensstemmelse med kundens instrukser. AMECA er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler. Vi er berettiget til at fravige disse instrukser ved samletransporter o. Lign. hvor flere transportkøberes fælles bedste spiller et hensyn, idet priser altid baseres på eventuelle returtransporter og kombinationstransporter undervejs. Vi er til en hver en tid berettiget til at ændre transportør eller transportform undervejs, medmindre andet specifikt er aftalt. 
 
Kommunikation 
AMECA indestår ikke for ordreændringer og lign af f.eks. nye ordre-e-mails afsendt udenfor normal kontortid, med væsentlige instruktioner uden at de er bekræftet af AMECA via e-mail (og i praksis yderligere konfirmeret forudgående pr. telefon). AMECA indestår ikke for at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation f.eks. via e-mails og sms. 
 
Fortrolighed 
AMECA agerer med fortrolighed i forhold til de oplysninger vi modtager. Denne forpligtelse gælder også efter opdragets afslutning. Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler som pålægger AMECA oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder, herunder “hvidvaskningsregler”, “forbrydelser mod luftfartens sikkerhed”, “Smugleri” o. Lign. Vores fortrolighed har dog følgende undtagelser. Vi er berettiget til at afsøge transportmuligheder hos andre transportører, speditører, rejsebureauer o. Lign og videregive dem nødvendige informationer i forhold til at indhente transporttilbud med løsninger og priser på de enkelte opgaver. AMECA er ikke ansvarlig for følger af videregivelse af disse oplysninger.

 

Kreditoplysninger

AMECA er berettiget til at undersøge kunders kreditværdighed. 

 

Honorar 

AMECA honorar/priser fastsættes på grundlag af tilbud eller faste aftaler. AMECA er til en hver tid berettiget til at ændre priser uden forudgående varsel. Tilbud omfatter med mindre andet er aftalt udelukkende betaling for den enkelte transportydelse dvs. transport ekskl. moms og afgifter, told, læssetid, lossetid, ventetid såvel hos afsender som modtager eller hos toldmyndigheder o. Lign. Priser tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser iht. gældende lovgivning. Betalingsbetingelser er som udgangspunkt altid kontant for private kunder og virksomheder vurderet til samme kategori. Der beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. I tillæg til den oplyste transportpris tillægges normalvis fakturagebyr i henhold til gældende takst pt 35,00 – 100,00 DKK ekskl. moms.
 
Dækning af omkostninger 

AMECA er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af kunden. Afholdte omkostninger debiteres kunden, herunder forgæves afhentninger og leveringer, emballage, volumen overskridelser, vægt overskridelser, told og afgifter, læssetid, lossetid, ventetid o. Lign uforudsete omkostninger der måtte opstå. 

 

Opdragets varighed 
AMECA er berettiget til en hver tid at bringe opdraget til ophør. AMECA er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til at opdraget bringes til ophør. 
 
Reklamation & Fortrydelsesret 
Kunden har ikke fortrydelsesret på vores ydelser, idet karakteren af disse gør, at vores ydelser planlægges og igangsættes når disse bookes. Reklamationsret omkring forsinkelser eller transportskader henviser vi til Nordisk Speditør Forbunds almindelige Bestemmelser NSAB2000. Dvs. ved synbar forringelse eller beskadigelse af godset skal modtager reklamere straks ved modtagelse og påføre fragtbrevet dette. Såfremt reklamation sker senere end 7 dage fra godsets modtagelse, påhviler det den der reklamerer, at bevise, at skaden eller forringelsen var indtruffet inden godsets modtagelse. Såfremt den der reklamerer, ikke kan bevise dette, anses godset for at være udleveret uden beskadigelse og forringelse. Forsinkelser under 30 dage er ikke berettiget til afslag eller erstatning. 
 
Ansvarsbegrænsning 
AMECA er ansvarlig i overensstemmelse med NSAB2000 dog med følgende undtagelser. AMECA er et transportfirma der henvender sig primært til erhvervsvirksomheder og som i et vist omfang også påtager sig opgaver for private kunder. Vi har dog ingen dækning i vores ydelser på private forsendelser medmindre forsikring er tegnet og bekræftet skriftligt pr. mail. Flyttegods og gods der kan betegnes som dette såvel for privat- som firmakunder. Skrøbelige og / eller u emballerede varer. Vin, spiritus, cigaretter, malerier, penge og værdipapirer.

 

Erstatning kan ikke overstige 

A) Ved forsinkelse, det aftalte vederlag for opgaven.  

B) Ved bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods SDR 8,33 pr kg bruttovægt af den del af godset som er bortkommet, forringet eller beskadiget. 
Erstatning ydes dog ikke i tilfælde af, at gods ikke er emballeret eller ved mangelfuld emballering. Erstatning ydes ikke ved forkert og delvis forkert oplyst afhentning og leveringsadresse, afhentning og leveringstid samt øvrige mangelfulde oplysninger der kan lægges til grund for forsinkelse. 
 
Paller & emballage 
Pakning og emballage er kundens ansvar. Alle paller betegnes som en del af emballagen. Ethvert pallemellemværende er AMECA uvedkommende. Emballage er at betragte som en del af godset og medtages ikke retur eller bortskaffes medmindre der er truffet aftale herom.

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 8. oktober 2019